Đồ trang sức vỡ

Kết hợp trang sức màu để tạo ra một chuỗi từ 3 trở lên. Bạn càng thực hiện nhiều kết hợp, điểm số của bạn càng cao! Điểm số cao nhất của bạn là gì?