Bản đồ trượt của châu Âu

Chọn chế độ dễ hoặc chế độ thử thách và chơi. Cố gắng hoàn thành toàn bộ bản đồ với ít lỗi nhất có thể.