Particolo

Bạn phải cố gắng để mang lại tất cả các màu sắc trong một màu để hoàn thành cấp.