Câu đố Trò Cung điện

Bạn phải cố gắng để phù hợp với tất cả các đối tượng trên lưới, nhưng đừng đánh giá thấp các chức năng cho phép bạn chia, xoay hoặc sao chép một đối tượng, và bạn phải sử dụng tất cả các yếu tố để hoàn thành các cấp độ.