Ngon 2048

Bạn cần phải trượt và kết hợp thực phẩm để khám phá những cái mới. Tiếp tục kết hợp để có được các mục mới. Bạn phải nhận được ít nhất 11 loại thực phẩm.