Thư từ các loại trái cây

Mỗi lần bạn đã ghi được đủ điểm, bạn di chuyển đến cấp độ tiếp theo và yếu tố mới sẽ được thêm vào lĩnh vực này.