Mạt chược cho Ngày Valentine

Đây là phiên bản dành cho Ngày lễ tình nhân của trò chơi hội đồng quản trị truyền thống của xứ Trung Quốc.