Phù hợp với chỉ trái cây

Bạn phải di chuyển các quả để có được một dòng hoặc cột của ba miếng bằng nhau. Ít biến động, điểm số hơn.