Godai

Bạn có quyền kiểm soát các yếu tố! Hợp nhất các yếu tố để mở khóa tiến hóa của họ, đạt được quyền hạn và hoàn thành mục tiêu của từng cấp!