Dãy màu

Chơi với đồ họa nghệ thuật tuyệt vời-deco. Kiểm tra nhận thức của bạn về màu sắc!