Sự tiến hóa của thực vật

Bạn phải đặt ba phần tử cùng kiểu với nhau. Sau đó, ba yếu tố sẽ được hợp nhất và cập nhật thành phần kế tiếp. Trò chơi này hoàn toàn tương thích với tất cả các thiết bị di động phổ biến nhất.