Bóng câu đố

Bạn cần phải trượt các khối để tạo ra một con đường rõ ràng cho bóng để đạt được mục tiêu.