Khách Sạn Solitaire

Chào mừng bạn! Đi thang máy để đạt được một trong 20 tầng của nó. Ở mỗi tầng bạn sẽ tìm thấy 5 phòng, mỗi trò chơi riêng của mình solitaire. Chơi lên đến sân thượng để ngắm nhìn.