Liên Kết Mahjong

Bạn phải kết nối các mảnh mạt chược và xóa bảng.