Mở khóa phím

Đây là một trò chơi tưởng như đơn giản, nhưng nó thực sự là rất khó khăn. Bạn nên cố gắng để mở khóa phím thông qua các khối di chuyển đầu ra có xung quanh.