Thành Phố Xoắn

Bạn phải kết nối các đường trong Thành Phố Xoắn. Bạn cần phải xoay miếng để giải quyết nhiều thách thức câu đố trượt.