Ariel kỳ nghỉ ở Luân Đôn

Ariel đã quyết định dành một ngày đẹp của mùa xuân ở London. Cho một kỳ nghỉ hoàn hảo cô ấy cần quần áo đẹp.