Ariel làm móng tay tại spa

Ariel muốn có móng tay hoàn hảo cho một sự kiện lớn.