Vua tốc độ bida

Bạn có thể nhập bao nhiêu bóng trước khi hết thời gian?