Những người lính vua 4

Chú ý người lính! Đây là nhiệm vụ tiếp theo cho bạn. Sử dụng các loại vũ khí khác nhau của bạn để loại bỏ kẻ thù với các mũi chích ngừa ít nhất có thể. Một số kẻ thù của bạn có thể nhảy và những người khác đang ở phía sau bức tường, vì vậy mục tiêu một cách cẩn thận.