Hừng đông tìm kiếm việc làm

Bạn phải giúp công chúa này để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tìm được công việc hoàn hảo. Bước đầu tiên là xây dựng các sơ yếu lý lịch.