Công chúa nhỏ vui vẻ trong sân chơi

Trước khi đi, chúng tôi phải ăn mặc các nàng công chúa nhỏ.