Giáng sinh tuần lộc khác biệt

Kiểm tra hai hình ảnh trên mỗi cấp độ có con nai Giáng sinh. Chúng có vẻ giống hệt nhau, nhưng chúng thì không! Bạn phải tìm thấy năm sự khác biệt trong thử thách của từng cấp độ.