Ông già Noel hay kẻ trộm

Bạn đang giúp ai: Santa Claus hay kẻ trộm? Oh, đợi đã ... họ là cùng một người! Giúp họ và đảm bảo bạn không bị bắt.