Đêm tặng quà của ông già Noel

Có những món quà khác nhau. Trong cùng một hàng hoặc cột bạn phải thu thập 3 món quà bằng nhau.