Thay đổi Giáng sinh

Bạn phải sắp xếp số liệu Giáng sinh ở các hàng của ba hoặc nhiều hơn, theo chiều dọc hoặc chiều ngang, trước khi thời gian chạy ra ngoài.