Ellie chống Annie Cây nô en

Bạn phải giúp họ trang trí và chọn cây tốt nhất cho đêm Giáng sinh.