Công viên nhiều 3

Bạn sẽ chơi như một người hầu. Bạn phải chắc chắn rằng khách hàng thu hồi xe của họ.