Đất được rửa sạch

Tầng là dung nham Bạn phải di chuyển và click chuột để làm cho một sự thúc đẩy theo hướng đó.