Kết nối 4 nhiều

Đây là một trò chơi cho hai người chơi thay phiên nhau bỏ đĩa màu sắc của bạn trên đầu trang.