Bốn Màu

Chơi với tối đa 3 đối thủ kiểm soát máy tính.