Wheely 5 Armageddon

Thế giới của Wheely đang gặp nguy hiểm! Một sao băng trúng trái đất. Trợ giúp Wheely tìm đường của mình thông qua tất cả các cấp.