Lính bắn tỉa chống lại zombie

Bạn phải loại bỏ tất cả zombie với các tác động trực tiếp và nảy đạn. Chia sẻ những gì bạn có khả năng và tiêu diệt tất cả zombie nhanh nhất có thể.