Maglu v2

Một phù thủy độc ác đã lấy thú cưng của chúng tôi. Bạn phải cố gắng đến cuối cùng để phục hồi nó. Kinh nghiệm chúng tôi sẽ thu thập trên đường đi sẽ giúp chúng tôi tăng kỹ năng và chống lại nhiều hơn trên đường đi.