Những ngày của thây ma

Làm thế nào bạn sẽ thoát khỏi tất cả các thây ma muốn cắn bạn trong trò chơi hành động này? Chọn lợi thế của bạn trước khi bắt đầu chạy cho cuộc sống của bạn.