Adam và Eve: Zombies

Adam chiến đấu chống lại mèo biến thành zombie. Có rất nhiều niềm vui chơi trò chơi này.