Instagirls Trang phục Halloween

Chọn cô gái của bạn, chọn trang phục Halloween để hiển thị trên hồ sơ trên Instagram của bạn. Bạn phải hoàn thành một số nhiệm vụ để có thêm tiền. Bạn có thể chi tiêu những đồng tiền mua quần áo Halloween mới.