Ngày của người chết

Bạn phải nhớ vị trí của tất cả các thẻ để tìm tất cả các cặp nhanh như bạn có thể.