Thuốc Kích Thích

Làm và tìm các kết hợp để tạo ra các potions mới, cố gắng tăng thời gian chơi của bạn và đánh bại kỷ lục ghi bàn.