Thổi Chạm Chạy

Bạn cần phải tập trung tất cả các thời gian bởi vì nó là không thể đoán trước.