Các bước nhảy của chữ viết nguệch ngoạc

Bạn phải đi nhảy cao hơn và cao hơn trên các nền tảng. Squiggle bạn đã sẵn sàng để đạt được bầu trời!