Máy xếp siêu dính

Bạn phải dán các đối tượng với nhau và không để cho họ rơi.