Tổ

Bạn phải giúp chim đến được tổ. Chạm vào các phần tử càng ít càng tốt.