Đống hộp

Bạn phải đóng hộp và đá trong 3 giây. Bạn sẽ vượt qua tất cả các cấp?