Hình học thiếu thận trọng v1

Bây giờ bạn có thể chứng minh phản xạ nhanh và khả năng của bạn.