Nhảy màu

Bạn phải để cho quả bóng bật lên trong màu sắc chính xác. Hãy nhanh chóng hoặc bạn sẽ phải bắt đầu lại.