Bản vẽ phục sinh

Một trò chơi hoàn chỉnh để vẽ với các bản vẽ Phục Sinh đẹp, với các ví dụ được vẽ và một loại sơn tốt.