Phục Sinh Disney

Một ngày nọ, công chúa Disney yêu thích của chúng tôi đã ghi nhớ rằng Phục Sinh đang đến rất nhanh và chưa có kế hoạch gì được nêu ra.