Hưng trứng Phục Sinh

Phù hợp với 3 trứng cùng màu. Nếu bạn xóa tất cả các quả trứng thủy tinh, thanh thời gian của bạn được nạp lại. Bạn có thể là một trong 10 điểm đầu?