Một nàng tiên cá bác sĩ

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một nàng tiên cá bác sĩ? Bây giờ bạn có cơ hội để xem và giúp bác sĩ nàng tiên cá với bệnh nhân.